پنیر

0/2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
0/4 کربوهیدرات
5‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
10 چربی
مقدار در 100 گرم