پنیر فتا 750 گرمی کم چرب

137.8 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.7 کربوهیدرات
12‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
7 چربی
مقدار در 100 گرم