ماست دلال


49.6 انرژی (کالری)
4.55 کربوهیدرات
3.35 پروتئین
2 چربی
100 g در مقدار