افتخارات

ما چیزی را می سازیم که باعث لذت بردن از آینده می شود

تندیس ولوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کنندگان
گواهی تعهد به تعالی
تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی
تقدیرنامه و تندیس پنجمین جشنواره کارآفرین برتر
تندیس نهمین جشنواره صنعت چاپ ایران سال 1388
تقدیرنامه و تندیس کارخانه برتر ایمنی مواد غذایی – آشامیدنی
تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی سومین کنفرانس و جشنواره غذای فراسودمند
تندیس نهمین جشنواره صنعت چاپ
تندیس ولوح تقدیر سیب طلایی
تندیس ولوح تقدیر صنعت خلاق سطح A از ICS group سال 1391
تندیس هشتمین جشنواره تولید ملی
دریافت تندیس پنجمین جشنواره شهاب ( R & D های برتر کشور )
تندیس ولوح تقدیر کیفیت برتر سطح A از ICS group سال 1391