حضور اصحاب رسانه در غرفه هراز

در روز اول نمایشگاه بین المللی اگروفود خبرنگاران زیادی از رسانه های مختلف خبری در غرفه هراز حضور پیدا کردند.